L'avortament és legal a Catalunya i a l’Estat espanyol

És molt important saber que l’avortament a l’Estat espanyol és legal i gratuït al llarg de tot l’embaràs segons les indicacions de la llei; que no es pot realitzar un avortament sense la teva autorització i que tu ets l’única que pot decidir avortar o no. Les opinions d’altres persones (parella, marit, familiars…) no tenen valor jurídic i només tindran el valor que tu li donis sempre garantint que no vulnerin els teus drets.

Continguts

Continguts

L’avortament és legal

L’avortament és la interrupció d’un embaràs i es pot donar per causes naturals o a demanda. Quan és a demanda, cal posicionar-nos com a subjectes de drets per decidir sobre les nostres vides i cossos. També és important tenir present que, avortar, suposa tot un seguit de situacions on s’han de prendre decisions i, on l’impacte de l’estigma associat que viu l’avortament és un dels obstacles fonamentals que ens veiem obligades a confrontar. Si decideixes fer un avortament és important saber que l’avortament és un dret reconegut a l’Estat espanyol i que els serveis públics en garanteixen l’accés al sistema sanitari tal com queda regulat en la llei: “Llei orgànica 2/2010, 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs”.

La llei aplica per igual a totes a les dones amb l’excepció de les menors de 18 anys que necessiten una autorització explícita dels tutors legals per avortar. 

Les dones i persones embarassades podem avortar legalment al llarg de tot l’embaràs i les condicions per fer-ho queden recollides en la llei, bàsicament estan condicionades a les setmanes de gestació. Tingues en compte que els serveis sanitaris compten les setmanes de gestació a partir de l’última regla. La llei estableix que les condicions sota les que es regeix l’avortament “s’interpretaran en la manera més favorable per a la protecció i eficàcia dels drets fonamentals de la dona que sol·licita la intervenció, en particular, el seu dret a el lliure desenvolupament de la personalitat, a la vida, a la integritat física i moral, a la intimitat, a la llibertat ideològica i la no discriminació” (Art.12)

Requisits de l’avortament a Catalunya i Espanya

1. Que es practiqui per una professional mèdica especialista o sota la seva direcció.

2. Que es faci en un centre sanitari públic o privat acreditat.

3. Que es faci amb el consentiment exprés i per escrit de la persona embarassada o, si és el cas, de la persona representant legal.

Llei de l’avortament
a Espanya

La llei de l’avortament vigent a l’Estat espanyol marca les següents condicions per avortar:

Primeres 14
setmanes

Durant les primeres 14 setmanes de gestació, les dones i altres persones amb capacitat gestant podem accedir a l’avortament per decisió pròpia i sense haver de donar explicacions ni necessitar l’autorització de cap altra persona. (Article 14 de la llei).

L’única condició que estableix la llei de l’avortament és que s’haurà informat a la persona que avortisobre els drets, prestacions i ajudes públiques de suport a la criança i que hagin passat un mínim de tres dies des de la informació esmentada fins a la realització de la intervenció. Són els controvertits i mal anomenats tres dies de “reflexió”.

De 14 a 22
setmanes

De la setmana 14 i fins la setmana 22 de gestació, es pot accedir a l’avortament legal i gratuït a través de la xarxa sanitària i ens cal un informe que certifiqui situacions de perill per a la nostra salut o malformacions fetals. (Article 15 de la llei).

Passades les 22
setmanes

De la setmana 22 en endavant es podrà accedir a l’avortament legal i gratuït a través de la xarxa sanitària en les següents circumstàncies. Si el fetus te un diagnòstic d’incompatibilitat amb la vida es podrà fer la interrupció només disposant d’un dictamen mèdic que ho acrediti.

Si el fetus te altres alteracions, llavors ens caldrà l’autorització d’un comitè clínic hospitalari que haurà de valorar si aquestes alteracions fetals son greus i incurables. (Article 16 de la llei)

La llei estableix que el comitè estarà format per dos metges o metgesses especialistes en ginecologia i obstetrícia o experts en diagnòstic prenatal i una pediatra.  És molt important que sàpigues que tu, com a usuària, pots designar una professional de la teva confiança de les especialitats mèdiques esmentades perquè participi en la reunió del comitè que revisarà i decidirà sobre el teu cas.

Si el comitè acorda autoritzar llavors es procedirà a la interrupció de l’embaràs en un dels hospitals esmentats o en una clínica acreditada de la teva elecció.

I si sóc menor d’edat?

Si tens menys de 18 anys necessites l’autorització expressa d’un dels teus tutors legals per interrompre l’embaràs.

El 2015 va haver un canvi de llei impulsat pel Partit Popular que restringia el dret de les noies i altres persones amb capacitat gestant de 16 i 17 anys a interrompre l’embaràs. Així, en l’actualitat, la Llei Orgànica 11/2015, de 21 de setembre, obliga a totes les noies menors de 18 anys embarassades a disposar de l’autorització expressa d’un dels tutors per tal d’interrompre l’embaràs.

La llei també estableix que en cas de conflicte pel consentiment per part dels representants legals, o quan la decisió pugui posar en perill l’interès superior de la menor, caldrà recórrer al codi civil i, per tant, contempla la possibilitat que la menor d’edat pugui portar el cas a la fiscalia de menors.

Sigui quina sigui la teva situació, si tens dubtes en relació amb algun dels aspectes plantejats, necessites qualsevol mena de suport o creus que s’ha vulnerat algun dels teus drets ens pots contactar.

Quins són
els meus drets?

El dret a decidir sobre el mateix cos i, per tant, a decidir quan i com es vol accedir a la interrupció voluntària de l’embaràs és un dels pilars fonamentals que travessen els drets sexuals i reproductius i els drets humans de les dones, ja que va lligat a la voluntat que les persones puguin prendre decisions sobre la seva vida sexual i reproductiva amb llibertat, informació i seguretat.

Adoptar un enfocament de drets sexuals i reproductius significa que es garanteix la sobirania corporal i autonomia de les dones i de totes les persones, sense cap discriminació, per a prendre les seves pròpies decisions en tot el que correspongui a la seva sexualitat, inclosa la reproducció. I, per aconseguir-ho, es requereix una informació veraç, oportuna, científica i sense prejudicis.

Avenços que ha suposat la llei

Malgrat que ens agradaria anar més enllà per garantir els drets sexuals i reproductius i eliminar les múltiples barreres que encara existeixen en l’accés de l’avortament, cal dir que aquesta llei va suposar un gran avenç social perquè va incorporar algunes de les exigències claus dels moviments feministes.

La lliure decisió de les dones i persones amb capacitat gestant

Sense cap intermediació professional/institucional. Almenys durant les primeres 14 setmanes de gestació, després ja tornem a necessitar-la.

La gratuïtat de la intervenció

Forma part de la cartera de serveis de la Xarxa Sanitària Pública i, per tant, no s’ha de pagar.

La regulació de l’objecció de consciència

Qualsevol professional pot objectar individualment i no voler oferir-te el suport en la intervenció, però el sistema ha d’assegurar que n’hi hagi algun altre que t’ofereixi aquest servei amb la qualitat i seguretat corresponent.

Si en algun moment creus que, en el teu cas, no s’han respectat qualsevol d’aquests 3 eixos fonamentals posa’t en contacte amb nosaltres.

Avortament segur, confidencial i gratuït

Tens dret a avortar de forma segura, confidencial i gratuïta a tot l’Estat espanyol segons les condicions específiques detallades a la llei de l’avortament 2020. A més a més, com a usuària dels serveis sociosanitaris de la xarxa del sistema públic, tant si ets major com menor d’edat, tens dret a:

  • Demanar tota la informació que necessitis. No et quedis mai amb el dubte.
 
  • Exigir el compliment dels principis d’informació, consentiment, seguretat, confidencialitat i comunicació de les dades que proporcionis.
 
  • Rebre una atenció respectuosa, evitant qualsevol judici moral.
 
  • Decidir allò que vols compartir amb les professionals que t’atenen.
 
  • Rebre un tracte de màxima confidencialitat. Res del que parlis amb les professionals serà compartit fora a no ser que ho autoritzis, o hi estiguin obligades per llei. En aquest darrer cas se t’ha d’informar degudament.
 
  • No viure discriminació de cap mena sigui quin sigui el teu sexe, origen, classe social, estatus legal, diversitat funcional, identitat, expressió de gènere, orientació afectivosexual o estatus legal.
 
  • Decidir com viure la teva sexualitat i com tenir cura de la teva salut. Les professionals només t’acompanyen i t’informen de totes les opcions possibles, tu decideixes.

Si en algun moment sents que s’han vulnerat algun d’aquests Drets et pots posar en contacte amb nosaltres. No cal que donis cap dada personal, només explica’ns el que creguis necessari i t’acompanyarem tant com puguem. També pots deixar suggeriments i propostes de millora.

T’expliquem pas a pas com pots avortar a Catalunya. L’avortament és un dret. 

Pots triar sempre que no hi hagi una raó mèdica que ho desaconselli entre 2 mètodes.

Un dels teus tutors haurà de signar una autorització davant de la professional sanitària.